من واقع در

خیابان شریعتی
ایران – تهران

info@google.com
2222 2222 021

در صورت تمایل برای من نامه ارسال کنید

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۱، تقریباً تمامی عوامل تشکیل‌دهندهٔ محیط زیست تحت تأثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌اند.
خاک